Uit die Kantoor:

Geagte ouers 

“Grootheid van karakter blyk nie net uit dit wat mense werklik vermag nie, maar ook uit dit wat hulle kans sien om aan te pak.” – Neville Bovee 

Aan die einde van die besige tweede kwartaal het daar baie dinge gebeur waarop ons kan reflekteer.  Die kultuur, sport en akademiese bedrywighede het aan al ons leerders geleenthede geskep waarbinne hulle kon deelneem en selfs presteer.   Die geheim lê nie soseer net in die prestasie van ons leerders nie, maar veral in die deelname en volharding.  Nie almal se verwagtinge kan altyd bevredig word nie en die keersy van sukses is soms ook teleurstelling en selfs mislukking.  Daar kan tog immers net soveel spelers in ‘n span wees en net soveel provinsiale spelers in ‘n skool.  Dit is tog ook logies dat nie alle leerders op akademiese vlak top gaan presteer nie.  Die geheim lê in die balans tussen die potensiaal van die leerder en die prestasie.  Dit is hier waar ons as ouers en onderwysers realistiese doelstellings vir ons kinders en leerders moet stel.  ‘n Realistiese doelstelling behaal is meer werd as ‘n mislukte onrealistiese ideaal.   

“Talent groei die beste in die windstiltes, maar karakter word gevorm deur die storms van die lewe.” – Wolfgang von Goethe 

Dit is soms nodig vir ons kinders om die storms van die lewe te ervaar en self te beleef en oorleef.  Met elke verskoning wat ons namens hulle maak oor ‘n teleurstelling of mislukking, ontneem ons hulle die voorreg om te leer om teleurstelling deur volharding te oorkom.   Die lewe is nie altyd regverdig nie en die een wat dit besef en verwerk, is die een wat gaan oorleef. 

Dankie aan al die ouers wat met liefde realistiese doelwitte vir hulle kinders stel en onverpoos aangaan om hulle kinders te ondersteun, ongeag van hulle prestasies of gebrek daaraan.  Dankie ook aan al die leerders wat getrou oefen en deelneem sonder dat hulle in die kalklig is.  Ware karakter kom juis na vore met die aanhou en probeer ten spyte van prestasie.

LAERSKOOL  HANDHAAF

                    TOELATINGSVERKLARING

            SKOOLKARAKTER

CHRISTELIKE KARAKTER.  Christelike, Bybelgefundeerde godsdienstige waardes en norme sal deur alle leerders gerespekteer word.   Daar sal gepoog word om te alle tye alle leerders in elke faset van die opvoedingsproses ‘n christelike opvoeding te gee.   Ons aanvaar die Bybel as die Woord van God en beskou Bybelgefundeerde Bybelonderrig as onlosmaaklik deel van ons onderrigprogram.  Sover moontlik sal daar noue samewerking gehandhaaf word met kerke wat ons ouer- en skoolgemeenskap bedien. 

Die bywoning en respektering van alle saalbyeenkomste is ‘n verpligting met behoud van leerders en personeel se religieuse voorkeur. 

A.      TAALMEDIUM

Hierdie onderwysinrigting se voertaal is Afrikaans.   Engels en Xhosa word slegs as leerareas aangebied. 

B.      KULTURELE SKOOLKARAKTER

Alle opvoeding en onderrig vind deurlopend plaas met die skoolkultuur en skooltradisie as uitgangspunt. 

C.      AKADEMIESE STANDAARDE

1.       Dit is die skool se strewe om deurgaans ‘n uiters goeie akademiese standaard van onderrig te handhaaf.  Dit word van elke ouer, onderwyser en leerder verwag om tot die bereiking hiervan ten nouste saam te werk en dit na te strewe. 

2.   ‘n Leerder sal in die graad geplaas word in oorleg met sy huidige akademiese posisie en waarvoor hy/sy volgens ouderdom kwalifiseer soos voorgeskryf deur die S.A. Skolewet, bv.

      Graad 1        -     7 jaar

      Graad 2        -     8 jaar

      Graad 3        -     9 jaar

      Graad 4        -     10 jaar

      Graad 5        -     11 jaar

      Graad 6        -     12 jaar

      Graad 7        -     13 jaar

      Dit word in oorleg met sy huidige akademiese posisie gedoen. 

D.      AANSOEK OM TOELATING

Die volgende dokumentasie word verlang by aansoek om toelating tot die skool:

1.       ‘n Voltooide toelatingsvorm;

2.       ‘n Amptelike oordragvorm van die vorige skool, indien van toepassing;

3.       ‘n Afskrif van die mees onlangse skoolverslag;

4.       ‘n Gesertifiseerde afskrif van die leerder se geboortesertifikaat;

5.       ‘n Gesertifiseerde afskrif van die volledige immunisasiesertifikaat;

6.       Dokumente rakende enige spesifieke leerbehoeftes wat die leerder mag ondervind. 

E.       SKOOLTROTS

Bogenoemde geniet baie hoë prioriteit.   Van opvoeders, leerders en ouers word verwag om trots te wees op ons skool asook om op alle gebiede die naam en beeld van Laerskool Handhaaf positief uit te dra. 

Dit word van alle leerders verwag om op geen wyse die naam van Laerskool Handhaaf in die openbaar in diskrediet/onguns te bring nie. 

F.       SKOOLDISSIPLINE

Dissipline soos in sy verskillende variasies geniet ‘n hoë prioriteit in dié skool.  Dit word van alle leerders van Laerskool Handhaaf verwag om hulle aan die gesag van die skoolhoof en personeel en die reëls van Laerskool Handhaaf, soos goedgekeur deur die beheerliggaam, te onderwerp.  Bo en behalwe die amptelike skoolreëls moet daar nou gelet word op die volgende:

- 2 - 

1.       Hoë morele waardes moet deur alle opvoeders sowel as leerders te alle tye gehandhaaf word, d.w.s. geen vorme van seksuele toenadering, intimiteit, uitlokking of misbruiking word toegelaat/aanvaar nie.

2.       Dit is onaanvaarbaar/ontoelaatbaar dat enige onderwyser of leerder op enige wyse by satanistiese of okkultiese bedrywighede betrokke mag wees. 

G.      ONDERLINGE VERHOUDINGE 

‘n Hoë premie word op bogenoemde geplaas tussen opvoeders, ouers en leerders.  Daar sal te alle tye asook op alle terreine wedersydse respek gehandhaaf word t.o.v. die professionaliteit van die skoolhoof en sy personeel aan die een kant en die verantwoordelikheid van die ouers teenoor bogenoemde partye sowel as teenoor hul kind(ers) aan die ander kant.

 

H.      SKOOLREëLS EN SKOOLDRAG

Van alle leerders sal daar verwag word om:

1.       Al die skoolreëls te gehoorsaam en te respekteer.

2.       Die amptelike skooldrag (winter en somer) soos van toepassing met trots te dra en te respekteer.

3.       Die skool tydens vasgestelde skooltye stiptelik en gereeld by te woon.

4.       Sorg te dra dat hul persoonlike voorkoms asook kleredrag voldoen aan die algemene welvoeglikheidsregulasies wat deur die Beheerliggaam bepaal word.

I.        NASIONALE SIMBOLE

Dit word van alle leerders verwag om die nodige agting en respek te openbaar teenoor die nasionale simbole van die R.S.A. sowel as die skool se kodes. 

J.       ONDERRIGGELD

‘n Gesonde finansiële beleid is van uiterste belang om die beoogde doelwitte van ons skool te verwesenlik.  Die beheerliggaam stel hom dit ten doel om deurlopend ‘n wakende oog te hou oor die verantwoordelike besteding van die fondse. 

Sou die ouer/voog dit verkies, kan onderriggeld maandeliks, kwartaalliks, halfjaarliks of jaarliks vooruitbetaal word. 

K.      SPORT- EN KULTUURPROGRAM

Ons plaas ‘n hoë prioriteit op die betrokkenheid van ons leerders by ons sport en kultuurprogram.  Vanaf graad 3 vorm ons sport- en kultuurprogram deel van ons onderrigprogram en vereis ons van al ons leerders om in te skakel by ons sport- en/of kultuurprogram. 

L.       ONDERTEKENING VAN TOELATINGSVERKLARING

Elke ouer/voog moet namens homself en sy kind(ers) hierdie toelatingsverklaring onderteken.   Daarmee impliseer hy dat hy homself en sy kind(ers) met die toelatingsverklaring vereenselwig en dit onderskryf. 

Sou daar egter grondige rede(s) by die Onderwysdepartement en die beheerliggaam bestaan wat daarop dui dat die ouer/voog en/of sy kind(ers) hulle nie daarby hou nie, sal die ouer/voog hom moet neerlê by enige toepaslike optrede en/of besluit deur die Onderwysdepartement geneem. 

As beheerliggaam vertrou ons dat u as ouer/voog wat huidiglik ‘n leerder(s) aan Laerskool Handhaaf het, u wel deeglik van die toelatingsverklaring sal vergewis en dat u so lank as wat u kind(ers) aan Laerskool Handhaaf ‘n ingeskrewe leerder is, ook die toelatingsverklaring sal onderskryf. 

Ons dank u van harte vir u lojale samewerking tot uitbouing en voordeel van ons skool en sy leerders.

Laerskool Handhaaf © 2007 TuisbladNuusSportSentrumFotosKontak ons

Webblad saamgestel deur

Johan Botha & Johan Swanepoel

footer image footer image